Ledreborg Palace
Golf Club

Banen er åben - buggy kørsel er tilladt

Skriv til LPGC

Find hjertestarter

Ring til sekretariatet

LPGC kommissorium, Baneudvalg

Formål

Med afsæt i LPGC’s overordnede strategi om kvalitet, bæredygtighed og vækst at forestå den overordnede planlægning, drift, vedligeholdelse og udvikling af klubbens baneanlæg.

Udvalgsmedlemmer

 • Niels Otto Lundstedt, formand  (medlem af bestyrelsen og formand i Husudvalget)
 • Lone Munch (medlem af bestyrelsen og formand i Kommunikationsudvalget)
 • Jesper Otto Andreasen (formand for Eliteudvalget)
 • Chefgreenkeeper

Målsætning/Ambition

• At opnå så høj kvalitet af vores bane som muligt indenfor de fastlagte budgetrammer at den kan kaldes en mesterskabsbane • At der kan spilles til sommergreens og fra sommertee hele året • At medlemmer og gæster får en god golfoplevelse

Ansvarsområder

 • at banen vedligeholdes og udvikles med respekt for det originale design og lejekontrakten med Ledreborg Gods
 • udvikling af banen ud fra veldefinerede kort- og langsigtede målsætninger
 • at den løbende drift kører efter planen og holdes inden for den til rådighed værende økonomiske ramme samt gældende lovgivning ift. brug af pesticider, arbejdsmiljø m.v.
 • en kompetent medarbejderstab, høj trivsel og arbejdsglæde, herunder godt samarbejde med medarbejdere i sekretariatet, Ledreborg Gods og Fasaneriet

Opgaver

 • At sætte mål for banens vedligeholdelsesstandard samt udarbejde plejeplaner i samarbejde med chefgreenkeeperen
 • Løbende at vurdere banens stand og sammen med chefgreenkeeperen iværksætte nødvendige arbejder for at opretholde den ønskede standard
 • Vurdere maskinparken og udarbejde flerårige planer og budgetter for vedligeholdelse, udskiftning og anskaffelse af maskiner og andet materiel i samarbejde med chefgreenkeeperen
 • Økonomi: budgetlægning, budgetopfølgning, leasingaftaler etc.
 • Ledelse og faglig sparring (rekruttering, fastholdelse og udvikling af chefgreenkeeper, herunder 1:1 samtaler, lønforhandling, trivselsmåling og opfølgning)
 • Kommunikation til klubbens medlemmer og gæster om baneforhold via de af Kommunikationsudvalget godkendte medier
 • I samarbejde med chefgreenkeeperen at sikre den rette medarbejderstab I forhold til antal og kompetencer, herunder udvikling af medarbejderne
 • I samarbejde med chefgrenkeeperen at sikre dialogen med Turneringsudvalget og Regel- og handicapudvalget om baneopsætning og lokale regler
 • Samarbejde med sekretariatet om administrative opgaver

Organisering

Bestyrelsen udpeger udvalgsformanden og godkender udvalgets øvrige medlemmer. Derudover konstituerer udvalget sig selv. Udvalget består af op til 4 personer plus chefgreenkeeperen.
Der afholdes møder efter behov, og der udarbejdes referat fra møderne.

Beføjelser

Udvalgene (og klubberne-i-klubben) har beføjelse til at udøve arbejdet indenfor DGU’s regler, klubbens vedtægter, aftalen med Ledreborg Gods og bestyrelsens anvisninger. Udvalgene kan ikke på noget tidspunkt få rettigheder, der strider mod ovenstående. Eventuelt åbnede rettigheder eller privilegier kan til et hvert tidspunkt og uden forudgående varsel ophæves af bestyrelsen.

Ressourcer

Udvalgene (og klubberne-i-klubben) råder over de midler, der via LPGC-bestyrelsen tildeles. Midlerne kan uden forudgående godkendelse anvendes til (budgetterede) omkostninger, der hører til de respektive opgaver inden for det aftalte formål. Bestyrelsen kan til enhver tid ændre størrelsen på de tildelte midler.
Udvalgene kan selv skaffe sig midler via ”klubmedlemsbidrag”, sponsorer, offentlige tilskud eller lignende. Egentlige sponsoraftaler kan kun indgås efter aftale med sekretariatschefen for LPGC. Dette for at undgå konflikt med LPGC-sponsoraftaler- og aktiviteter.

Organisering

Bestyrelsen udpeger udvalgsformanden og godkender udvalgenes øvrige medlemmer. Derudover konstituerer udvalgene sig selv.
Der afholdes møder efter behov, og der udarbejdes referat fra møderne

Kommunikation

Al henvendelse til udvalget kan ske på email til baneudvalg@lpgc.dk

Ris og ros til LPGC

Vi arbejder hele tiden på at blive bedre. Derfor er vi rigtig glade for input, kommentarer og ideer.

Skriv dine kommentarer her nedenfor, så vender vi tilbage hurtigst muligt.