Ledreborg Palace
Golf Club

Banen er åben - buggy kørsel er tilladt

Skriv til LPGC

Find hjertestarter

Ring til sekretariatet

LPGC kommissorium, Husudvalg

Formål

Med afsæt i LPGC’s overordnede strategi om kvalitet, bæredygtighed og vækst, lejeaftalen med Ledreborg Gods forpagtningsaftalen med Fasaneriet at drive og vedligeholde klubhus med tilhørende udenomsarealer, greenkeepergård, halfwayhouse og rensningsanlæg.

Udvalgsmedlemmer

 • Niels Otto Lundstedt, formand (medlem af bestyrelsen og Baneudvalget)
 • Jesper Steen Hansen
 • Carsten Larsen
 • Claus Rasmussen, sekretariatschef
 • Johnnie Andreasen, Fasaneriet

Målsætning/Ambition

Klubhus At medlemmer og gæster oplever et klubhus med tilhørende restaurant, terrasse, containergård og øvrige udenomsarealer, der er velholdte og velfungerende med samme høje niveau som banen. At der foreligger 3 års budgetter for vedligeholdelse og investeringer, herunder relevante serviceaftaler på inventar og anlæg. Halfwayhouse At spillere oplever et halfwayhouse, der er brugbart og rengjort. Greenkeepergården At greenkeeperstab og spillere har en velholdt og velfungerende greenkeepergård og udenomsarealer med tilfredsstillende og tidssvarende faciliteter. Rensningsanlæg At rensningsanlægget kan rense klubbens spildevand hele året.

Ansvarsområder

For klubhus, greenkeepergård og rensningsanlæg at sikre

 • at der foreligger 3 års vedligeholdelsesplaner og -budgetter og 5 års investeringsplaner og -budgetter for klubhus, restaurant, omgivelser og greenkeepergård
 • at der foreligger vedligeholdelsesplaner og rutiner for den løbende vedligeholdelse af klubhuset
 • den nødvendige koordinering og dialog med Fasaneriet (forpagter)
 • at klubhus og restaurant overholder relevant lovgivning
 • at der foreligger relevante serviceaftaler på inventar og rensningsanlæg
 • at energiforbruget i huset optimeres omkring grønne energikilder
 • at halfwayhouse er rengjort og vedligeholdt på et niveau, hvor huset ikke tager skade

Opgaver

 • Udarbejde vedligeholdelsesplaner og – budgetter
 • Udarbejde investeringsplaner og – budgetter
 • Forhandle og indgå relevante serviceaftaler og følge op på deres gennemførelse
 • Sikre et smidigt samarbejde med fasaneriet til alle parters tilfredsstillelse
 • Sikre at der foreligger alle relevante vedligeholdelsesopgaver og tilsynsrutiner, der sikrer at vores spildevandsrensning overholder lovgivningen

Organisering

Bestyrelsen udpeger udvalgsformanden og godkender udvalgets øvrige medlemmer. Derudover konstituerer udvalget sig selv. Udvalget består af op til 6 personer, dog skal der som minimum være en repræsentant fra bestyrelsen, sekretariatet og Fasaneriet.
Der afholdes møder efter behov og månedlige bilaterale møder mellem Fasaneriet, udvalgets formand og sekretariatschefen.

Beføjelser

Udvalgene (og klubberne-i-klubben) har beføjelse til at udøve arbejdet indenfor DGU’s regler, klubbens vedtægter, aftalen med Ledreborg Gods og bestyrelsens anvisninger. Udvalgene kan ikke på noget tidspunkt få rettigheder, der strider mod ovenstående. Eventuelt åbnede rettigheder eller privilegier kan til et hvert tidspunkt og uden forudgående varsel ophæves af bestyrelsen.

Ressourcer

Udvalgene (og klubberne-i-klubben) råder over de midler, der via LPGC-bestyrelsen tildeles. Midlerne kan uden forudgående godkendelse anvendes til (budgetterede) omkostninger, der hører til de respektive opgaver inden for det aftalte formål. Bestyrelsen kan til enhver tid ændre størrelsen på de tildelte midler.
Udvalgene kan selv skaffe sig midler via ”klubmedlemsbidrag”, sponsorer, offentlige tilskud eller lignende. Egentlige sponsoraftaler kan kun indgås efter aftale med sekretariatschefen for LPGC. Dette for at undgå konflikt med LPGC-sponsoraftaler- og aktiviteter.

Organisering

Bestyrelsen udpeger udvalgsformanden og godkender udvalgenes øvrige medlemmer. Derudover konstituerer udvalgene sig selv.
Der afholdes møder efter behov, og der udarbejdes referat fra møderne

Kommunikation

Al henvendelse til udvalget kan ske på email til husudvalg@lpgc.dk

Ris og ros til LPGC

Vi arbejder hele tiden på at blive bedre. Derfor er vi rigtig glade for input, kommentarer og ideer.

Skriv dine kommentarer her nedenfor, så vender vi tilbage hurtigst muligt.