Ledreborg Palace
Golf Club

Banen er åben - buggy kørsel er tilladt

Skriv til LPGC

Find hjertestarter

Ring til sekretariatet

LPGC kommissorium, Sponsorudvalg

Formål

Med afsæt i LPGC’s overordnede strategi om kvalitet, bæredygtighed og vækst at fastholde nuværende sponsorer og tiltrække nye til gensidig gavn for klubben og sponsorerne.

Udvalgsmedlemmer

  • Axel U. Henriques, formand (formand for bestyrelsen)
  • Ketil Petersen
  • Carsten Moberg
  • Jan Spure
  • Jeppe Brinch (PGA Headpro)

Målsætning/Ambition

Synliggøre muligheder i vores sponsorater overfor medlemmer, samarbejdspartnere og erhvervsvirksomheder for dermed at sikre LPGC bred opbakning. At fastholde og øge en høj årlig sponsorindtægt til klubben og sikre. netværksmuligheder, som kan gavne sponsorernes forretningsomfang. At have et sponsornetværk, som er så godt, at sponsorerne anbefaler andre også at blive sponsorer. Synliggøre sponsorernes store støtte i klubben.

Ansvarsområder

Udarbejdelse af strategi for sponsorater, så der er klare retningslinjer for sponsoraftaler.

Opgaver

  • Fastlægge et årshjul for sponsorarbejdet inkl. sponsorturneringer, -rejse, -events etc.
  • Nysalg og opretholdelse af sponsorater og etablering af sponsorkontrakter i samarbejde med Sekretariatet.
  • Servicering af og kontakt med sponsorer
  • Fastsætte prisstruktur, hvilke ydelser der tilbydes, sponsorpakker m.m. samt et bruttokatalog over hvilke aktiver, som ønskes sponseret

Organisering

Bestyrelsen udpeger udvalgsformanden og godkender udvalgets øvrige medlemmer. Derudover konstituerer udvalget sig selv. Udvalget består af 4 personer samt klubbens golf-pro.
Der afholdes møder efter behov, og der udarbejdes referat fra møderne.

Beføjelser

Udvalgene (og klubberne-i-klubben) har beføjelse til at udøve arbejdet indenfor DGU’s regler, klubbens vedtægter, aftalen med Ledreborg Gods og bestyrelsens anvisninger. Udvalgene kan ikke på noget tidspunkt få rettigheder, der strider mod ovenstående. Eventuelt åbnede rettigheder eller privilegier kan til et hvert tidspunkt og uden forudgående varsel ophæves af bestyrelsen.

Ressourcer

Udvalgene (og klubberne-i-klubben) råder over de midler, der via LPGC-bestyrelsen tildeles. Midlerne kan uden forudgående godkendelse anvendes til (budgetterede) omkostninger, der hører til de respektive opgaver inden for det aftalte formål. Bestyrelsen kan til enhver tid ændre størrelsen på de tildelte midler.
Udvalgene kan selv skaffe sig midler via ”klubmedlemsbidrag”, sponsorer, offentlige tilskud eller lignende. Egentlige sponsoraftaler kan kun indgås efter aftale med sekretariatschefen for LPGC. Dette for at undgå konflikt med LPGC-sponsoraftaler- og aktiviteter.

Organisering

Bestyrelsen udpeger udvalgsformanden og godkender udvalgenes øvrige medlemmer. Derudover konstituerer udvalgene sig selv.
Der afholdes møder efter behov, og der udarbejdes referat fra møderne

Kommunikation

Al henvendelse til udvalget kan ske på email til sponsorudvalg@lpgc.dk

Ris og ros til LPGC

Vi arbejder hele tiden på at blive bedre. Derfor er vi rigtig glade for input, kommentarer og ideer.

Skriv dine kommentarer her nedenfor, så vender vi tilbage hurtigst muligt.